Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

paf202101 - Petromiralles, S.L.

Proposta d’Activitats Formatives Curs 20/21

Petromiralles, S.L.

PETROMIRALLES es una empresa petrolera i com a tal el sector en el que es troba engloba Estacions de servei però també la distribució a domicili. Es caracteritza per la seva agilitat i flexibilitat a l'hora d'adaptar el servei al client, creiem que per a nosaltres ha estat de vital importància els valors que des de la propietat s'han transmès a l'organització, que són la vocació de servei i la transparència com a factors diferencials en el nostre moment d'implantació al mercat. I que han estat possibles des de l'esforç i el treball en equip.

Població

Santa Maria de Miralles

Activitat principal

Distribució i venda de carburants

Nombre de Places

2

Indiqueu si l’empresa està interessada en que l’alumne realitzi el TFG

-

Descripció de tasques i del perfil professional a desenvolupar

Tasques i funcions:
Integrar-se en un equip de desenvolupament de software consolidat on la seva funció principal serà desenvolupar programari de gestió en el llenguatge FDS / Merlin, excepcionalment es requerirà la programació de sentencies SQL per accedir a bases de dades externes i/o desenvolupament d’aplicacions en PHP/HTML5/CSS/JS.
Pot haver de donar suport a l’usuari final durant la posta marxa i el posterior manteniment de les aplicacions desenvolupades.
El candidat rebrà la formació interna necessària per poder desenvolupar aquestes tasques, amb seguiment i suport continu per part dels formadors.
Estil de supervisió:
Directa del responsable de desenvolupament de projectes.
Els projectes a desenvolupar es tracten de manera global, mitjançant reunions d’anàlisi i disseny on tot l’equip pot aportar idees, es defineix el projecte definitiu i es reparteixen les tasques de desenvolupament.
Durant el cicle de desenvolupament es fan controls periòdics per supervisar la correcte evolució del projecte.
Un cop els projectes estan desenvolupats es procedeix a la seva publicació en els entorns de producció i la formació i suport als usuaris/departaments afectats pels canvis.
Aptituds
Bona capacitat d’atenció i concentració en les tasques.
Capacitat d’abstracció i anàlisi.
Bona actitud e il·lusió davant els reptes complexos.
Bona capacitat d’aprenentatge.
Amabilitat i facilitat de tracte.
Qualitats de personalitat
Persona motivada per adquirir experiència professional.
Persona organitzada.
Equilibri emocional.
Persona capaç de generar ambient i sinèrgies positives.
Capacitat de treball en equip.

Indicar horari a l’empresa durant el perı́ode lectiu 1er i 2on semestre

9-13h30 i de 14h30 - 18h

Indicar el perı́ode de contractació

A partir de setembre, però pot ser abans si cal

Remuneració (brut anual orientatiu: 12.000 - 14.000 Euros)

A establir en funció de les capacitats de la persona, però 13.000

Localitat on es realitzarà la formació dual (adreça completa)

C-37 Km. 48,5
08787 Santa Maria de Miralles

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduir i vehicle)

Si

Coneixements i requisits

Es valorarà:

Coneixement/experiència en el llenguatge de programació FDS/Merlin o altres 4GLs
Capacitats d’anàlisi i abstracció.
Coneixement bàsics de sistemes operatius linux.
Coneixement de bases de dades SQL (Postgresql , Mysql ).

Idiomes

-

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Coneixement de llenguatges script (bash, perl)
Coneixements de programació en PHP/HTML5/CSS/JavaScript
És important l'anglès per tot el què és llenguatge tècnic.
Coneixements dades xml / json.
També tindremde enestructures compte si eldecandidat té conneixements de l'empresa privada, com puguin ser dels procésos comptables o organitzacionals